Consiliul Elevilor Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Pitești

Nr.crt Nume şi prenume elev Clasa Atribuţie
1. BRATU RAISA ANDREEA a VIII-a D Preşedinte
2. VRABIE DAVID a VIII-a E Vicepreşedinte
3. TOROABĂ GEORGIANA a VII-a A Secretar
4. ILIE AIDA MARIA a V-a A Membru
5. COJOCARU IANIS RĂZVAN COSTIN a V-a B Membru
6. BURETE ANDREI VALENTIN a V-a C Membru
7. PANTAZI THEODOR a V-a D Membru
8. CICU IRIS TEODORA a V-a E Membru
9. IONESCU-GABRIEL CEZAR a VI-a A Membru
10. FLORESCU MIHNEA a VI-a B Membru
11. PAVEL ELENA CRISTINA a VI-a C Membru
12. VASILE-GHILENCEA ALEXIA a VI-a D Membru
13. IORDACHE  ANA  MARIA a VII-a B Membru
14. STANCIU MIHAIL a VII-a C Membru
15. CIOCIRLAN ARYAN ŞTEFAN a VII-a D Membru
16. CĂLUGĂRU PAULA a VII-a E Membru
17. VLAS LUCA a VIII-a A Membru
18. MANEA TEODORA a VIII-a B Membru
19. PETRUŢIN DARIUS a VIII-a C Membru

Coordonator Consiliul Elevilor,
prof. Săndoiu -Matei Magdalena