,,Educația prin cultură – Prieteni fără frontiere!”

DENUMIREA PROIECTULUI       

a.TITLUL – ,,Educația prin cultură – Prieteni fără frontiere!”
b.TIPUL DE EDUCAŢIE – Educaţie pentru cetățenie democratică, ecologie, cultură şitradiţie.
c.TIPUL DE PROIECT – Internaţional

PARTENERI:

1.I.Ș.J. ARGEŞ, ROMÂNIA;
2.ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEŞTI, ARGEŞ, ROMÂNIA;
3. OS„MILUTIN I DRAGINJA TODOROVIC” KRAGUJEVAC, SERBIA;
4.ASOCIAŢIAPARINŢILOR  ELEVILOR ŞCOLII  GIMNAZIALE „MIHAI   EMINESCU”, PITEȘTI, ARGEŞ, ROMÂNIA.

ARGUMENT

Educaţia, în perspectiva deschiderii către valori multiple, reprezintă un demers pe deplin justificat, întrucât vizează mai buna inserţie a omului într-o lume spirituală polimorfă şi dinamică. Astfel, educația vine în întâmpinarea atât a dezideratelor individualităţii, prin valorizarea unor trăsături particulare, unice, ce merită a fi recunoscute sau amplificate, cât şi în folosul societăţii, asigurându-i un anumit grad de coerenţă, solidaritate şi funcţionalitate. Solidaritatea comunitară este potenţată nu numai prin felul cum se gestionează reproducerea marilor simboluri în interiorul spaţiului cultural respectiv, ci şi prin modul cum este reglată deschiderea spre alte spații culturale.

O cultură este mare nu numai prin ea însăşi, ci şi prin felul în care permite deschideri spre exterior, lucruri care se observă și se învață încă de pe băncile școlii și continuă întreaga viață. De aceea, educația capătă o dimensiune interculturală, al cărei obiectiv principal rezidă în pregătirea elevilor pentru a percepe, accepta, respecta şi a experimenta întâlnirea cu celălalt, ca fiind un motiv de bucurie, o ocazie de întărire a sentimentului vieţuirii laolaltă, o dorinţă a unei  împreună simţiri şi binevenite conlucrări.

Altul este un prilej de descoperire şi conştientizare a realei identităţi; în căutarea celuilalt, ne descoperim pe noi înşine, ne dăm seama de ceea ce suntem, sperăm, merităm. Frumuseţea existenţială ne este dată de celălalt, de miracolul ieşirii din sine, de proiectarea în altul, de iubirea celui apropiat – precum şi a celui îndepărtat!

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOP

Dezvoltarea educaţiei pentru toţi, în spiritul recunoaşterii și al acceptării de către elevi a diferenţelor ce există în interiorul societăţii, a unei educaţii pentru culturi diferite, ca privilegiu al curajului de a ieși din sine, de a interacţiona şi dialoga cu celălalt, valorizând diferențele culturale.

OBIECTIVEOPERAŢIONALE săidentifice principiile și valorile specifice culturii fără frontiere;
săaccepte și să respecte puncte de vedere diferite;
săpromoveze tradiții și obiceiuri specifice culturii proprii;
sămanifeste o atitudine tolerantă și deschisă, să accepte diversitatea;
să rezolve înechipă sarcini de lucru referitoare la viaţa într-o societate fără frontiere;
săîmpărtășească exemple de bună practică în promovarea educației prin cultură;
săidentifice soluții pentru depășirea barierelor în comunicarea interculturală.

GRUPURILE  ȚINTĂ

elevii  de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti, Romania și OS „Milutin I Draginja Todorovic” Kragujevac, Serbia

DURATA  –  1 an  şcolar (2018-2019)

CONŢINUTUL PROIECTULUI 

a)Calendarul activităților – anexa nr. 1;
b)Indicatori de performanţă:
realizareaintegrală a activităților propuse;
participareala activități a cel puțin 1/3 din numărul elevilor și cadrelor didactice aleșcolii;
minimum50{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} din părinţi, alături de elevi, să participe, ca voluntari, la activități;
utilizareaunor metode variate de comunicare;

REZULTATE AȘTEPTATE:

Realizareaunui album al proiectului;
Stabilireaunor punți de legătură între participanți;
Aplicareaîn demersul instructiv-educativ a unor tehnici și metode însușite prin schimbulde experiență;
Dezvoltareacapacității de comunicare interculturală.

RESURSE:

Resurse umane: elevi, părinţi, cadre didactice;
Resurse materiale şi financiare:  CD-uri, DVD-uri, televizor, video/DVD, ecran de proiecție, camere de luat vederi, costume populare, măști, jucării, rechizite și furnituri de birou.
Responsabilităţile partenerilor:
realizarea unor activităţi cu teme de educație interculturală;
colaborarea cu cadrele didactice în susţinerea activităţilor.

EVALUARE – CALITATE 

Monitorizareava fi realizată permanent de către inițiatorii și coordonatorii proiectului,urmărindu-se:
gradulde implicare a participanților, instituțiilor partenere și a părinților;
gradulde realizare a activităților propuse;
publicitatea,cel puțin la nivel local/regional, a proiectului.

DISEMINAREA PROIECTULUI

Realizareaalbumului proiectului și prezentarea lui instituțiilor partenere și în cadrulcercurilor pedagogice;
mediatizareaproiectului pe site-ul școlii și în media locală.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

Există posibilitatea de dezvoltare şi continuare a proiectului în viitorii ani şcolari în funcţie de rezultatele obţinute.