Etapa 2, Pitești, 18-22 aprilie 2019


serbia-pitesti-2019

A doua etapă a proiectului educațional  internațional intitulat “Educația prin cultură – Prieteni fără frontiere”, aflat la a XIII-a ediție, pe care Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Pitești l-a realizat cu Școala Milutin I Draginja Todorovici – Kragujevac, Serbia, s-a desfășurat în perioada 18-22 aprilie 2019.Astfel, o delegație a școlii din Serbia, formată din 5 cadre didactice și 10 elevi, a poposit pe tărâm românesc, la Pitești, cu emoție, curiozitate și interes.


În dimineața zilei de 19 aprilie, delegația din Serbia a participat la o serbare organizată de elevii școlii gazdă în cinstea prietenilor sârbi, cuprinzând cântece și poezii în limba engleză, cântece și dansuri populare românești, precum și un cântec în limba sârbă, o surpriză ce i-a emoționat profund pe oaspeți.
Această activitate a fost urmată de o vizită  la Muzeul Golești, unde elevii români și sârbi au învățat arta picturii pe porțelan, sub atenta îndrumare a artistului plastic Malvine Mocenco. Cu toții au fost impresionați de istoria  locului, acest lucru fiind întărit și de faptul că profesorii sârbi au fost cazați la Vila Florica.Zilele de sâmbătă și duminică au fost zile de cunoaștere a multor locuri interesante din țara noastră, atât de către elevi, cât și de către profesori. Elevii sârbi au petrecut momente minunate în familiile românești, vizitând muzee, monumente, castele, parcuri de joacă. Delegația de profesori sârbi a fost condusă într-o excursie în Ardeal, aceștia fiind încântați de obiectivele vizitate: Cetatea Alba Carolina – Alba-Iulia, Centrul Vechi – Sibiu.Vizita sârbilor în Pitești s-a dovedit a fi un real succes, elevii sârbi și români, dar și cadrele didactice din cele două țări realizând legături puternice de prietenie.


English version

The Second Stage of the International Educational Project entitled “Education Through Culture – Friends without Borders”, at the XIIIth edition, which the “Mihai Eminescu” Pitesti High School did with Milutin I Draginja Todorovici – Kragujevac School, Serbia, took place April 18-22, 2019.

Thus, a delegation from the Serbian school, consisting of 5 teachers and 10 pupils, left the Romanian realm in Pitesti with emotion, curiosity and interest.

On the morning of April 19, the Serbian delegation attended a feast organized by the students of the host school in honor of Serbian friends, featuring English songs and poems, Romanian folk songs and dances, as well as a Serbian song, a surprise He deeply excited the guests.

This activity was followed by a visit to the Golesti Museum, where Romanian and Serbian students learned the art of porcelain painting, under the careful guidance of the artist Malvine Mocenco. They were all impressed with the history of the place, and this was further reinforced by the fact that Serbian teachers were accommodated at Vila Florica.

The Saturdays and Sundays were days of knowledge of many interesting places in our country, both by students and by teachers. Serbian students have spent wonderful moments in Romanian families, visiting museums, monuments, castles, playgrounds. The delegation of Serbian teachers was led on a trip to Transylvania, being delighted with the objectives visited: the Alba Carolina – Alba-Iulia fortress, the Old Center – Sibiu.

The Serbian visit to Pitesti proved to be a real success, with Serbian and Romanian students, as well as teachers from the two countries making strong friendships.


Сербиан версион

Друга фаза међународног образовног програма под називом “Образовање кроз културу – Фриендс без граница”, сада у свом тринаестом издању, који Средња школа “Михај Еминеску” Питешти урадјено са школском Милутин и Драгиња Тодоровић – Крагујевац, Србија, одржана је 18-22. Април, 2019.

Тако, делегација школа Србије се састоји од 5 наставника и 10 ученика стигао на румунској земљи, Питести, од узбуђења, радозналости и интереса.

Ујутро 19. априла, делегација из Србије учествовали у прослави коју је организовао ученика домаћина у част пријатеља Срба, укључујући и пјесама и поема на енглеском, песама и румунске народне игре и песме на српском, те изненади Дубоко је узбуђивао госте.

Ова активност је уследила посете музеју Голести где су румунски и српски студенти научио сликарство на порцелана, под будним надзором уметника Малвини Моценцо. Сви су били импресионирани историји месту и то је поткрепљено чињеницом да су наставници Срби боравио у Вилла Флорица.

Суботом и недељом били су дани сазнања о многим занимљивим местима у нашој земљи, како од стране студената тако и од стране наставника. Српски студенти су провели предивне тренутке у румунским породицама, посећујући музеје, споменике, дворце, игралишта. Делегација Србије наставника је кренуо на пут у Трансилванији, који су узбуђени шта да посетите: Цитадел Алба Царолина – Алба Јулија Стари град – Сибињ.

Срби у Питести посети показало се да је успех, Србин и румунских ученика и наставника из две земље доносе јаке пријатељске везе.